Web Sitemize ho� geldiniz...

Agroplant olarak sekt�r�n en yeni ve en gen� i�letmesiyiz. Zirai bilgimiz ve ula�abildi�imiz en son teknoloji imk�nlar�n� kullanarak size �retim kalemlerimizde en kaliteli �r�nleri ve hizmeti sunmay� ama�l�yoruz

Web sayfam�zda sizlere k�saca �r�n portf�y�m�z hakk�nda bilgi vermeyi ve ileride teknik olarak sizlere yard�mc� olmay� ama�l�yoruz.